Notícies

Portada > Actualitat > Noticies > Consens generalitzat entre UFEC, UCEC, COPLEFC i JO-DIC davant del futur de la figura del voluntariat tècnic esportiu a Catalunya

Consens generalitzat entre UFEC, UCEC, COPLEFC i JO-DIC davant del futur de la figura del voluntariat tècnic esportiu a Catalunya

25/01/2024

La Taula de Debat impulsada per l’ACGEP sobre “Present i futur del Voluntariat Tècnic Esportiu” celebrada el passat 22 de gener a L’Hospitalet de Llobregat fixà com a pla de ruta del voluntariat esportiu a Catalunya la necessitat de requeriment de formació mínima per a persones voluntàries monitores, entrenadores, coordinadores i directores que exerceixin en l’àmbit de l’activitat física i l’esport, un registre oficial del voluntariat esportiu a Catalunya, impulsat per la SGEAF i paral·lel al ROPEC, criteris clars i gestió conseqüent en relació a les figures ocupades per persones voluntàries i professionals a les entitats i, finalment, incentivar les bones pràctiques des de les administracions, especialment des dels Ajuntaments a través de la cessió d’instal·lacions municipals i accés a les subvencions locals. De les diferents intervencions es va fer palesa la necessitat de constitució d’una taula sectorial tècnica de negociació on hi siguin presents les principals institucions que gestionen recursos humans amb participació de persones voluntàries per arribar a acords de major consens i rellevància corporativa que agilitzin els tràmits legislatius i normatius a seguir per l’Administració Autonòmica i de l’Estat que permetin optimitzar un sector actualment ple d’irregularitats que generen inseguretat jurídica i fiscal, especialment a un dels principals actius del que disposa el teixit esportiu català, que són les juntes directives de les entitats i clubs esportius sense ànim de lucre als que hem de protegir entre tots. L’ACGEP, a través del seu President Josep Campaña, es va oferir a coordinar aquesta taula tècnica sectorial per a contribuir a la recerca de solucions consensuades i validades per les principals entitats i institucions dins l’àmbit esportiu.

El Complex Esportiu L’Hospitalet Nord, acollí la Taula de Debat “Present i futur del voluntariat tècnic esportiu”, en referència a la situació actual i els reptes que es presenten a Catalunya davant una realitat plena d’irregularitats fiscals i de gestió que converteixen l’important teixit associatiu esportiu de Catalunya en un “gran gegant amb peus de fang”; amb caràcter previ a la Taula de Debat, Marcos Reinado, Soci-Director de la gestoria especialitzada en l’àmbit esportiu Gempro Serveis d'Assessorament i Soci de SAEE Consulting, S.L., contextualitzà la situació i la problemàtica actual fent incís a les possibles conseqüències per a les entitats esportives sense ànim de lucre. Després d’exemplificar nombrosos casos, va quedar constatat el que bona part del sector coneix i que articula com a voluntariat persones que sovint són retribuïdes, amb quantitats fixes menys o més rellevants, sota fórmules on la tresoreria de la seguretat social interpreta generalment com a relacions laborals. 

Reinado, aprofundí en el requeriment normatiu que les entitats esportives sense ànim de lucre han de disposar d’un Pla de Voluntariat que identifiqui quines figures poden ser desenvolupades per aquest en l’organigrama de l’entitat sempre des de l’altruisme, de manera lliure, amb registre d’altes i baixes, acords de compromís, cobrint-los els riscs per accidents i responsabilitat civil mitjançant assegurances i sense contraprestació econòmica més enllà de l’obligació regulada de rescabalar les despeses derivades de l’acció del voluntariat de forma demostrable i motivada.

La magistral contextualització per part de Gempro, Serveis d’Assessorament, afavorí les aportacions inicials dels membres de la Taula de Debat excel·lentment representada per Alèxia Pérez, Gerent del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC), Isabel Pérez, Secretaria General en Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Jaume Domingo, President de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) i Ignasi Velasco, Director i Coordinador Fundació Privada Catalana per a l'Esport i Coordinador de projectes de l’Associació de Joves Dirigents Catalans (Jo-DiC). Sens dubte, 4 grans professionals que conviuen quotidianament amb entitats i persones que exerceixen funcions tècniques esportives des d’ambdós àmbits, el professional i el voluntariat.

Totes quatre coincidiren en la necessitat i rellevància del voluntariat tècnic esportiu a Catalunya i que per a bona convivència entre ambdós posicionaments cal una regulació específica clara que vagi més enllà de la LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme i la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

El primer dels consensos s’originà en la necessitat que el voluntariat que desenvolupi tasques de monitoratge, entrenament, coordinació i/o direcció esportiva ha d’estar degudament format tot i que actualment la LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, exclogui “ les activitats exercides en el marc de les relacions de voluntariat“. Aquesta regulació hauria d’anar acompanyada d’un “Registre Oficial de Voluntaris Esportius de Catalunya” que actués paral·lelament a l’actual Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

En Jaume Domingo, President de la UCEC, proposava que un cop regulades aquestes formacions, podrien ser delegades amb els corresponents programes i procediments, per a que fossin impartides als diferents Consells Esportius Comarcals i/o a les Federacions Esportives Catalanes i les seves delegacions territorials.

El segon dels consensos anava en la direcció de donar rellevància a que totes les entitats esportives sense ànim de lucre disposin del corresponent Pla de gestió dels Recursos Humans, concretant quines figures de l’organigrama han de ser desenvolupades per personal voluntari i quines per personal professional. Del Pla de cada entitat se n’ha de derivar una gestió conseqüent i responsable que retribueixi les persones professionals segons conveni de referència i retribueixi únicament les despeses derivades de l’acció del voluntariat de forma motivada, demostrable i variable i, segons paraules textuals dels membres de la Taula, “deixant de fer-nos trampes al solitari”. Els diferents representants varen introduir i debatre al voltant del concepte del “pocket money”, concepte inclòs a alguns programes impulsats per la Comissió Europea que preveuen amb total normalitat que els voluntaris puguin rebre els anomenats «diners de butxaca» exempts de justificació i tributació.  No obstant, la comparativa general de les hores setmanals que sovint destina una persona voluntària tècnic esportiva amb la retribució proporcional del salari mínim interprofessional, en fa difícil la seva aplicació tot i el caràcter essencial del mateix. Altres fórmules com la deducció de l’IRPF també varen aflorar en el debat.

Ignasi Velasco (Jo-DiC) destacà que en el marc de la gestió de forma regulada i legal d’una entitat esportiva sense ànim de lucre troba com a principal inconvenient el fet de no poder competir en preus i costos amb d’altres entitats que no compleixen la regulació vigent de forma impune.

Aquesta reflexió portà les persones representants de la Taula de Debat a un tercer consens; el de la necessitat d’incentivar des dels propis Consells Esportius Comarcals, des de les Federacions Esportives,  i per part de l’administració, en especial des de l’administració local, les bones pràctiques d’aquelles entitats que desenvolupen la seva activitat professional i de voluntariat d’acord amb la regulació vigent i per promoure una activitat segura i de qualitat.

Així doncs, promoure i requerir una formació adequada a persones professionals i voluntàries, la disponibilitat d’un pla de gestió dels recursos humans mitjançant retribucions i/o rescabalament de despeses derivades de les accions de voluntariat, l’existència de registre d’altes i baixes del voluntariat, dels acords de compromís o contractes de voluntariat, la contractació d’assegurances d’accident i de responsabilitat civil que cobreixin el voluntariat,... Aquests i altres requeriments podrien estar condicionats a la pròpia pertinència a federacions i consells, a la participació en competicions impulsades pels mateixos, a avantatges en la cessió d’instal·lacions municipals i en l’obtenció d’ajuts i subvencions públics,...

Isabel Pérez (UFEC), comentà que moltes de les federacions ja disposen d’alguns d’aquests condicionants com la formació dels entrenadors/es esportius/ves donat que entre els seus objectius es troben els d’impulsar la seguretat i la qualitat de les diferents modalitats esportives.

L’Alèxia Pérez (COPLEFC) coincidí plenament amb la necessitat i idoneïtat de premiar les bones pràctiques però que en molts casos no es fa suficient i es requeriria una funció inspectora i sancionadora que garantís el compliment de la normativa vigent i protegís tant les persones professionals i voluntàries de l’esport, com les pròpies persones usuàries dels serveis fisicoesportius.

Així doncs, regular la formació mínima requerida, crear un registre oficial de voluntariat, incentivar i premiar les bones pràctiques i generar mecanismes inspectors i sancionadors podrien postular-se com a principals reptes del voluntariat tècnic esportiu a Catalunya.

Com a darrer consens, tots els membres de la Taula coincidiren per unanimitat en el caràcter enriquidor i necessari de taules de debat com aquesta que ajudin a donar resposta a les necessitats de millora del sector posant d’acord les diferents institucions que en formem part i facilitant així la regulació i avenç necessari de la normativa i procediments a seguir per a fer del sector esportiu a Catalunya “un gegant amb pas ferm”.

Des de l’ACGEP volem agrair públicament la implicació, aportació i participació de Gempro, SAE, UCEC, UFEC, COPLEFC i Jo-DiC a la jornada i agafem el relleu de convocar noves iniciatives que contribueixin a aprofundir en aquesta i altres necessitats de gestió esportiva a Catalunya.

Arxivat a: General, Socis

Patrocinadors de l'ACGEP