Notícies

Portada > Actualitat > Noticies > LA DESESCALADA DE L'ESPORT NO PROFESSIONAL DAVANT LA COVID-19. INTERPRETACIONS I PROPOSTES PRÀCTIQUES (I)

LA DESESCALADA DE L'ESPORT NO PROFESSIONAL DAVANT LA COVID-19. INTERPRETACIONS I PROPOSTES PRÀCTIQUES (I)

06/05/2020

El present document pretén interpretar i realitzar algunes propostes en claus de gestió esportiva davant la pandèmia de la covid-19, atenent les publicacions oficials existents a data d'avui, amb l'objectiu que puguin ser d’utilitat per als gestors/es i entitats esportives del territori. Les propostes no són exhaustives atenent l’heterogeneïtat i casuística del sector i només pretenen ser un primer document de treball que serveixi com a guió inicial del planejament necessari o orientació per als gestors/es esportius d'organitzacions que ofereixen activitats esportives i esport no professional. La manca de concreció en les publicacions oficials a data d’avui, comporta la interpretació de les mateixes i deriva en que les mesures proposades hagin de ser contrastades i actualitzades, conforme es vagin precisant, atenent l’abast i la diversitat de l'àmbit i el sector de l'activitat física i l’esport no professional.


Marc Vilabrú Noró

Delegat de Tarragona – Terres de l’Ebre de l’ACGEP.
Llicenciat en Educació Física (INEFC Lleida).
Postgrau en Gestió Esportiva Municipal.
Màster en Gestió Esportiva.
Director d’Activitats de Lleure infantil i juvenil.
Entrenador Nacional de Natació i Futbol.

 

Atenent el Pla per la transició a una nova normalitat, de 28 d'abril de 2020, elaborat pel Ministeri de Sanitat del Govern d'Espanya, s’estableixen diferents “FASES” que inclouen diferents mesures esglaonades per a la desescalada en la pandèmia del covid-19, posteriorment complementades pel document de Respostes a preguntes freqüents, de 3 de maig de 2020. Així mateix, el Ministeri de Sanitat publica l’”Ordre SND / 380/2020, de 30 d'abril, sobre les condicions en què es pot realitzar activitat física no professional a l'aire lliure durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19”, i l´”Ordre SND / 388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat” que, conjuntament amb el document FAQs Pandèmia de covid 19, publicada pel Consejo Superior de Deportes, ens permeten realitzar una aproximació que anirem precisant a mesura que les publicacions oficials dels òrgans competents concretin els aspectes normatius de les diferents Fases de desescalada.

Partint de les referències citades i del recull d’aportacions realitzades per destacats professionals del sector, des de l’ACGEP hem elaborat tot un seguit de propostes pràctiques per a que puguin ajudar a que els gestors esportius estructurin la planificació i preparació de les seves organitzacions, cadascú amb les seves particularitats, per a la que ha de ser la “nova normalitat” que, de ben segur implicarà noves adaptacions dels centres esportius.


FASE 0 o DE PREPARACIÓ: Mesures generals de risc sanitari mínim
Període Orientatiu: 04 de maig – 10 de maig.

Context Normatiu Esport No Professional Fase 0:
Es permet activitat esportiva a l’aire lliure, en horari restringit i sense contacte (anar en bici, córrer, patinar, surf, etc.) sempre que es faci de forma individual i amb la protecció adequada (distància, mascareta en esports no aquàtics, quan sigui possible, etc.).

Reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals l'activitat s'hagués suspès després de la declaració de l'estat d'alarma, a excepció d'aquells que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats, així com d'aquells que tinguin caràcter de centre comercial o de parc comercial, o que es troben dins dels mateixos sense accés directe i independent des de l'exterior, sempre que compleixin els requisits següents:
- S'establirà un sistema de cita prèvia que garanteixi la permanència a l'interior de l'establiment o local en un mateix moment d'un únic client per cada treballador, sense que es puguin habilitar zones d'espera a l'interior dels mateixos.
- Es garantirà l'atenció individualitzada al client amb la deguda separació física prevista en aquest capítol o, en el cas que això no sigui possible, mitjançant la instal·lació de mostradors o mampares.
- S'establirà un horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys, que s'ha de fer coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d'aquest col·lectiu.
No estarà permès l’accés a instal·lacions esportives tancades.
En fase 0, a l’esport federat no es permet la presència d’entrenadors o altre personal auxiliar durant l’entrenament.

 

“Pla per a la transició cap una nova normalitat: respostes a preguntes freqüents”:

Els actes i espectacles culturals a l'aire lliure podran fer-se en la Fase I amb menys de 200 persones, a la Fase II, per menys de 400 persones i, en la Fase III quan sigui per a un aforament inferior a 800 persones. En totes les fases, el públic haurà d'estar assegut i mantenint la distància que en cada moment estableixin les autoritats.
Els gimnasos es consideren activitats esportives no professionals. Dependrà de si són gimnasos en espais oberts o tancats. Els gimnasos en espais tancats començaran a reprendre la seva activitat en la Fase I però només per a activitat individual, que no impliqui contacte físic ni ús de vestuaris i amb cita prèvia. Ja a la Fase II continuaran amb més persones i mateixes normes de distància social que per a altres establiments en Fase II. En el cas de gimnasos exteriors, a partir de la Fase I, incrementant l'aforament a la Fase II.
Serà a la Fase I quan s'obrin les instal·lacions esportives a l'aire lliure sense públic i només per practicar esports en què no hi hagi contacte, com el atletisme o el tennis. També els centres esportius tancats per a activitats esportives individuals, prèvia cita, que no impliquin contacte físic ni ús de vestidors.

Propostes de gestió de les entitats esportives en la FASE 0:

Mesures Generals: Planificació Estratègica (durant i amb caràcter previ a la fase 0)

Constitució d’equip/s de debat i treball per a planificació estratègica específica davant la covid-19 on hi figurin tots els estaments i categories professionals, i amb les entitats externes que fan ús de les instal·lacions esportives.
Anàlisi de les mesures, recomanacions i cronogrames orientatius de les autoritats sanitàries contraposant-les amb les característiques específiques de les nostres instal·lacions, espais i serveis.
Diagnòstic de les necessitats i possibilitats específiques de cada entitat per a adaptar els espais i serveis al nou context de la covid-19.
Determinació, programació, temporització i distribució de tasques i responsabilitats de les actuacions a emprendre.

Mesures Específiques:

1. Adequació dels espais:

 

a) Promoure el distanciament social:

Establir un sistema de senyalització de nous aforaments (cartells informatius, marcatge amb vinil -o altres- als paviments amb punts on s’haurà de col·locar cada persona respectant els distanciaments de seguretat indicats).
Redimensionar nombre de màquines, bicicletes de ciclo indoor, el·líptiques,..., i/o establir sistemes d’ús de les màquines alternatiu (no permetre l’ús de màquines contigües i promoure que es faci alternatiu – una sí, una no-).
Estudiar possibilitats de programació horària segmentada d’assistència als centres esportius en funció de l’edat, serveis esportius oferts,..
Analitzar la idoneïtat de panel·lar, aïllar i/o individualitzar diferents espais o elements (recepció, màquines de fitness, bancs/cabines individuals a vestidors, urinaris, cabines de dutxes, espais entre bicicletes, el·líptiques, màquines de rem, cardio,...).
Implementar suports i productes desinfectants de mans abans de l’entrada a cada recinte i dins el recinte, si s’escau (sala de fitness, pavellons, vestidors,...).

b) Optimitzar la seguretat, neteja, higiene i desinfecció:

Recollir noves necessitats de seguretat, higiene, neteja i desinfecció i incorporar-les al pla de neteja existent.
Facilitar els EPI necessaris al personal i promoure’n l’ús entre els usuaris i externs.
Invertir, segons possibilitats, en maquinària, sistemes de desinfecció i nous productes que permetin l’increment de freqüències, l’eficiència i l’eficàcia dels procediments necessaris tant per al compliment de les mesures establertes per les autoritats sanitàries com per a la percepció del client de que es troba en un entorn segur (normativa i programa de neteja visibles als diferents espais, registres de freqüència, precintats, lloguer de tovalloles des de l’entitat garantint sistema òptim de rentat i desinfecció). Les mesures adoptades també han de permetre la conservació dels espais, equipaments i materials desinfectats i no ser agressius amb els mateixos ni amb l’ambient.
Implantar, dins les possibilitats de cada entitat, sistemes de detecció de simptomatologia i de protocols d’actuació en cas de la seva detecció.

2. Adequació dels protocols a les recomanacions de les autoritats sanitàries:

 

a) Adequació dels Reglaments de Règim Intern i assegurances al context de la covid-19 per evitar possibles complicacions jurídiques.

b) Adequació de protocols de comunicació interna i externa (disseny de noves estratègies de comunicació amb i entre la comunitat de treballadors, voluntaris, entitats externes, proveïdors i, sobretot, amb els clients). Configurar un pla de màrqueting emocional que fomenti el sentiment de pertinença envers l’activitat física i la nostra entitat, personal, espais, serveis, accions,...

 

c) Reestructuració de l’atenció al client / usuaris:

Realitzar un mapa dels diferents tipus de clients / usuaris que teníem i podem tornar a tenir a la nostra entitat.
Analitzar les noves necessitats de cada segment de clients mitjançant l’adaptació de mesures preventives, preocupant-nos pel seu estat i preguntant-los-hi directament a través de qüestionaris.
Desenvolupar estratègies de comunicació amb cada segment per a mostrar la nostra més sincera preocupació per la situació particular de cadascú i conèixer què poden fer les nostres organitzacions per adequar-ne els serveis que, en cas que desitgin retornar, voldrien realitzar després del confinament.

d. Adequar protocols del personal per a cadascuna de les categories i tasques (gestió de la protecció individual, adequació de les tasques, indicadors de control, registres, control sobre els usuaris, propis treballadors i entitats externes,...).

 

3. Adequació de les activitats i serveis a la FASE 0:

 

a) Serveis de prescripció i programació de l’entrenament a l’aire lliure I a casa online:

Establir un servei de pagament per a la prescripció, programació, seguiment i avaluació individualitzada de l’activitat física a l’aire lliure I a casa per als nostres clients (plataforma, sistema de relacions i comunicació, establiment conjunt d’objectius i fites, valoració i reformulació).

La distància de seguretat interpersonal serà de dos metres, excepte en el cas de l’ús de les bicicletes, patins o eines similars, que serà de deu metres.
Recomanacions mèdiques covid-19 activitat física a l’aire lliure (www.redaccionmedica.com):
Establir un espai d'entre 4 i 5 metres amb la persona que hagi davant quan es camina.
La distància haurà d'augmentar fins als 10 metres al córrer o passejar en bicicleta.

b) Digitalització de serveis d’activitat física “at home” (des de casa):

Per aquelles entitats que no hagin optat per fer un ERTO, cap la possibilitat de generar continguts de pagament inclosos o suplementaris a la quota d’abonat o altres, per al consum d’activitat física des de casa amb qualitat.
Es proposa a partir de la creació d’una intranet exclusiva per als clients on pugui triar sessions en directe o en diferit adaptades a la seva condició física i objectius.
Aquestes sessions es proposa gravar-les, respectant totes les mesures de seguretat i sanitàries, a la mateixa entitat amb format de gran qualitat d’imatge, so, continguts, comunicació i motivació.
Aquests continguts digitalitzats podrien passar a la plataforma web o app de l’entitat i monetitzar-les individualment o incloure-les com un servei més dins la quota dels clients en futurs immediats.

c) Planificació i desenvolupament de programes d’entrenament personal online, sota cita prèvia:

Estructurar l’oferta d’entrenaments personals segmentant el públic objectiu atenent nivell de condició física, finalitat (terapèutica, rendiment, salut,...), edat,...
Establir plataforma online d’emissió i compartiment d’informació, feedback, avaluació, suport i motivació,...
Determinació de l’equip de treball i optimització de perfils dins de cada segment objectiu de clients.
Determinació de protocols, adquisició de logística, mesures preventives per al personal,...

FASE 1 o INICIAL de Reactivació Econòmica i Desescalada Social
Període Orientatiu: 11 – 24 de maig.

Esport No Professional Fase 1:
Instal·lacions esportives a l'aire lliure sense públic (només per practicar esports en què no hi hagi contacte: atletisme, tennis).
Activitats esportives individuals amb prèvia cita en centres esportius que no impliquin contacte físic ni ús de vestidors.

Propostes de gestió de les entitats esportives en la FASE 1 (afegides a les de la FASE 0):

a) Adequació de les activitats esportives que es puguin realitzar en instal·lacions a l’aire lliure a les mesures establertes per les autoritats sanitàries davant la covid-19:

A manca d’especificacions futures per part de les autoritats competents s’interpreta que comprenen totes les activitats esportives que es puguin realitzar en instal·lacions a l’aire lliure que compleixin amb tots els següents condicionants:

 

Sense contacte: evitar tasques, exercicis i/o habilitats tècnic-tàctic-físiques que possibilitin el contacte entre persones.
Mesures de distanciament social: promoure metodològicament les distàncies de seguretat en les formacions d’arribada, formacions d’espera i transició, escalfament i part principal, retorn a la calma i comiat, així com els hàbits de salutació i comiat entre els participants en les sessions.
Extremar hàbits d’higiene: afegir a una correcta hidratació durant la pràctica, la neteja recurrent de mans (que portin gel desinfectant) i evitar tocar-se la cara durant l’activitat. Fomentar la desinfecció de mans i dutxa diària a l’arribar a casa.
Sense vestidors: no permetre l’accés a vestidors baix cap concepte promovent que els esportistes portin la seva pròpia aigua, tovallola petita per a la suor, la roba d’entrenament (amb calçat diferenciat per la mateixa) i una muda per quan finalitzi l’activitat.

Com s’ha pogut apreciar en algunes imatges dels esports professionals d’equip en altres estats, qualsevol modalitat esportiva pot aïllar dimensions d’entrenament que aïllin el contacte i les distàncies socials dels seus continguts emprant les metodologies i aspectes organitzatius i preventius adients. Caldria assegurar-se si les autoritats pertinents autoritzen aquestes parcialitats d’entrenament d’esports que impliquen contacte en la seva integritat però que aquest pot ser evitat amb metodologies sobretot analítiques.

 

b) Adequació de les activitats esportives individuals amb cita prèvia en centres esportius que no impliquin contacte físic ni ús de vestidors:

1. Reconversió dels nostres centres esportius en espais de serveis amb cita prèvia que no impliquin contacte físic ni ús de vestidors:

Potenciació de totes les activitats i/o serveis que no impliquin contacte físic com a entrenaments segmentats per objectius, condició física i tipus d’activitat per a grups reduïts de 1 al màxim d’usuaris que ens permeti l’aforament reduït dels diferents espais del nostre centre esportiu amb cita prèvia:

Entrenaments grups reduïts amb cita prèvia de:

Zumba
Ciclo Indoor
Pilates
Entrenament funcional
Entrenament alta intensitat
Gimnàstica Rítmica, Ballet, Dansa,...
Natació (pendent de concreció normativa)
...

2. Establiment de mecanismes de reserva fent ús de les TIC per a concertar amb antelació les diferents activitats i serveis, limitant de forma automàtica el seu aforament, dirigint les ofertes a segments diferenciats per la seva condició física, edat, objectiu, afinitat,... (plataformes web, app, centrals de reserves, grups de xat,...).

 

 

FASE 2 o INTERMITJA de Reactivació Econòmica i Desescalada Social
Període Orientatiu: 25 de maig – 07 de juny

Esport No Professional Fase 2:

Espectacles i activitats esportives a l'aire lliure amb aforament limitat, en termes similars a les activitats culturals i d'oci d'aquesta Fase (*1).
Instal·lacions esportives en espais tancats sense públic (només per practicar esports en què no hi hagi contacte o el risc de contagi sigui baix).
(*1):

a) Actes i espectacles culturals de menys de 30 persones en llocs tancats (amb 1/3 d'aforament).

b) Actes i espectacles culturals a l'aire lliure de menys de 200 persones (sempre que sigui assegut i mantenint la distància necessària).

c) Museus (només visites, no activitats culturals) 1/3 aforament amb control d'aglomeracions en sales.

d) Turisme actiu i de natura per a grups limitats de persones.

 

 

Propostes de gestió de les entitats esportives en la FASE 2 (afegides a les de les FASES 0 i 1):

a) Activitats esportives a l'aire lliure amb aforament limitat de menys de 200 persones (sempre que sigui assegut i mantenint la distància necessària).

 

Interpretació:

Aplicable a assistència a entrenaments, campus, casals esportius, màster classes,..., en camps de futbol, pistes descobertes o espais oberts.
Sense contacte entre usuaris (manteniment de distància mínima de seguretat).
Aforament màxim d’esportistes + espectadors < de 200 persones.
Els espectadors han d’estar asseguts i mantenint les distàncies de seguretat establertes per les autoritats sanitàries.
Extremar hàbits d’higiene.

b) Activitats esportives amb aforament limitat a 30 persones en llocs tancats (amb 1/3 d'aforament).

 

Interpretació:

Aplicable a activitats en pavellons, pistes poliesportives tancades i sales esportives (pendents de concreció sobre piscines).
Sense contacte i risc de contagi moderat.
Aforament limitat a 1 persona per 20m2.
Extremar hàbits d’higiene.

c) Turisme actiu i de natura per a grups limitats de persones.

 

Interpretació:

Aplicable a activitats normalment desenvolupades a l’entorn natural on, seguint la resta de prescripcions, es suposa que no hi pot haver contacte i s’ha de respectar la separació de seguretat entre els usuaris.
Extremar hàbits d’higiene
No es precisa el nombre màxim de persones.

FASE 3 o AVANÇADA de Reactivació Econòmica i Desescalada Social
Període Orientatiu: 08 de juny – 30 de juny

Esport No Professional Fase 3:

Espectacles i activitats esportives a l'aire lliure amb aforament menys limitat, en termes similars a les activitats culturals i d'oci d'aquesta Fase (*2).
Espectacles i activitats esportives en espais tancats (només per practicar esports en què no hi hagi contacte o el risc de contagi sigui moderat, per ex. Pista de patinatge). Públic limitat a 1 persona per cada 20 m2.
Partits amb un màxim de 1/3 aforament, garantint sempre la separació de seguretat entre els espectadors i activitats esportives a l'aire lliure o amb un màxim de 1/3 de l'aforament de gimnasos, sense ús de vestidors.
(*2):

a) Cinemes, teatres, auditoris i espais similars (amb butaca pre-assignada) amb una limitació d'aforament de 1/3.

b) Monuments i altres equipaments culturals (només visites; no activitats culturals) 1/3 aforament.

c) Sales d'exposicions, sales de conferències i sales multiús 1/3 aforament, amb control d'aglomeracions.

d) Actes i espectacles culturals de menys de 50 persones en llocs tancats (1/3 d'aforament).

e) Actes i espectacles culturals i d'oci a l'aire lliure de menys de 400 persones (sempre que sigui assegut i mantenint la distància necessària).

f) Turisme actiu i de natura per a grups més amplis de persones.

 

Propostes de gestió de les entitats esportives en la FASE 3 (afegides a les de les FASES 0,1 i 2):

a) Activitats esportives a l'aire lliure amb aforament de menys de 400 persones (sempre que sigui assegut i mantenint la distància necessària).

 

Interpretació:

Aplicable a assistència a entrenaments, campus, casals esportius, màster classes,..., en camps de futbol, pistes descobertes o espais oberts.
Sense contacte entre usuaris (manteniment de distància mínima de seguretat).
Aforament màxim d’esportistes + espectadors < de 400 persones.
Els espectadors han d’estar asseguts i mantenint les distàncies de seguretat.
Extremar hàbits d’higiene.

b) Activitats esportives en espais tancats (només per practicar esports en què no hi hagi contacte o el risc de contagi sigui moderat, per ex. Pista de patinatge). Públic limitat a 1 persona per cada 20 m2.

 

Interpretació:

Aplicable a activitats en pavellons, pistes poliesportives tancades i sales esportives (pendents de concreció sobre piscines).
Sense contacte i risc de contagi moderat.
Aforament limitat a 1 persona per 20m2.
Extremar hàbits d’higiene.

c) Partits amb un màxim de 1/3 aforament, garantint sempre la separació de seguretat entre els espectadors.

 

Interpretació:

Aplicable a competicions esportives no professionals (esports en què no hi hagi contacte o el risc de contagi sigui moderat).
Garantir sempre la separació de seguretat entre els usuaris.
Extremar hàbits d’higiene.
Aforament màxim: 1/3 del total.

d) Activitats esportives en gimnasos amb un màxim de 1/3 de l'aforament gimnasos.

 

Interpretació:

Aplicable activitats desenvolupades a sales de gimnasos.
Aforament màxim: 1/3 del total.
Garantir sempre la separació de seguretat entre els usuaris.
Extremar hàbits d’higiene.
Sense ús de vestidors.

e) Turisme actiu i de natura per a grups més amplis de persones.

 

Interpretacions:

Aplicable a activitats normalment desenvolupades a l’entorn natural on, seguint la resta de prescripcions, es suposa que no hi pot haver contacte i s’ha de respectar la separació de seguretat entre els usuaris.
Extremar hàbits d’higiene
No es precisa el nombre màxim de persones.

L’encara manca de concreció en les fases 1, 2, 3 i 4 condiciona la revisió i actualització de la present proposta en la línia que precisin les publicacions oficials que vagin apareixen i que procurarem brindar als gestors/es esportius.

 

 

 

 

 

 

Arxius adjunts
Plan de transición hacia la nueva normalidad (PDF, 1021 kB)
Anexo II FASES (PDF, 216 kB)
Anexo III CRONOGRAMA (PDF, 153 kB)
BOE-A-2020-4767 (PDF, 242 kB)
BOE-A-2020-4793 (PDF, 274 kB)
FAQs Pandemia de COVID 19 (PDF, 492 kB)
Infografía Fase 0 (219 kB)
Franges horàries en les sortides per passejar i fer esport (81 kB)
Sortida a l'exterior per a fer activitat física (349 kB)
INFOGRAFIA FASE 0 DESCONFINAMIENTO COVID-19 (PDF, 1.29 MB)
ARTICLE DESESCALADA ESPORT NO PROFESSIONAL COVID-19 (PDF, 1.12 MB)

Arxivat a: General, Socis

Patrocinadors de l'ACGEP