NORMATIVA D'INTERÈS

Portada > Zona socis > NORMATIVA D'INTERÈS

LEGISLACIÓ ESPORTIVA CATALUNYA

Text únic de la Llei de l'esport 

LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport.

LLEI 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport.

DECRET 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya

 

NORMATIVA ACTIVITATS

Normativa d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics

DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

DECRET 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.

ORDRE PRE/361/2004, de 6 d'octubre, per la qual es modifica el catàleg d'activitats fisicoesportives en el medi natural.

 

NORMATIVA MENORS DE 18 ANYS

LLEI 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

BOE núm. 134, de 05.07.2021 Llei orgànica 8/2021 de protecció integral a la infància i adolescència davant la violència 

LLEI 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

 

NORMATIVA VIOLÈNCIA EN L'ESPORT

Llei 19/2007, d'11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l'esport.

BOE núm. 134, de 05.07.2021 Llei orgànica 8/2021 de protecció integral a la infància i adolescència davant la violència 

DOGC núm. 5504, de 12/11/2009  Decret 173/2009, de 10 de novembre, de modificació del Decret 212/2002, d'1 d'agost, pel qual es regulen la composició i el funcionament de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya i es determinen els òrgans competents respecte del règim sancionador en matèria esportiva

DOCG núm. 3694, de 07.08.2002  Decret 212/2002, d'1 d'agost, pel qual es regulen la Composició i funcionament de la Comissió contra la violència en espectacles esportius de Catalunya

 

NORMATIVA EQUIPAMENTS

Codi Tècnic de l'Edificació

Normativa tècnica d'instal·lacions esportives Consejo Superior de Deportes (Normas UNE / Normas NIDE /...)

Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC)

Normativa Legionel·losi

DECRET 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i l'ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari i per a l'autorització d'entitats formadores en aquest ús.

DECRET 348/2001, de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de bronzejat artificial.

DECRET 200/1999, de 27 de juliol, pel qual es regula el dret d'admissió als establiments públics on es realitzen espectacles i activitats recreatives.

DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat

Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, els establiments i les dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d'emergència.

Reial decret 1468/2008, de 5 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la norma bàsica d'autoprotecció dels centres, els establiments i les dependències dedicats a activitats que puguin originar situacions d'emergència.

Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

Normativa Instal·lacions tèrmiques en edificis

Instrucció 1/2009, de 10 de febrer de 2009, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància

LLEI 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina.

 

Normativa Piscines dús públic

Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines.

DECRET 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.

Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics i les seues Instruccions Tècniques Complementàries MIE APQ 0 a 10.

DECRET 271/2001, de 9 d'octubre, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris que han de complir els serveis de balneoteràpia i d'hidroteràpia.

DECRET 92/1991, de 8 d'abril, de modificació del Decret 103/1988, de 28 de març, pel qual es regula la instal·lació i el funcionament dels parcs aquàtics.

 

 

RECURSOS HUMANS

Reial Decret Legislatiu 2/2015, del 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Reial Decret Legislatiu 5/2015, del 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

DECRET 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'estatut del treball autònom

Llei 45/2015, del 14 d'octubre, de Voluntariat.

LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme.

LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Resolució de 29 de maig de 2018, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el IV Conveni col·lectiu estatal d'instal·lacions esportives i gimnasos.

Resolució d'11 de febrer de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials per a l'any 2019 del IV Conveni col·lectiu estatal d'instal·lacions esportives i gimnasos.

Resolució TSF/1577/2018, de 12 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics, afectes a l'activitat esportiva i de lleure

Resolució de 15 de desembre de 2016, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu general del sector de manteniment i conservació d'instal·lacions aquàtiques.

Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural

 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Llei 54/2003, del 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut a la feina.

Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

Real Decret 487/1997, de 14 dabril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors lumbars, per als treballadors.

Reial Decret 488/1997, de 14 dabril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.

Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dequips de protecció individual.

Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual sestableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant del risc elèctric.

Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll.

Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals al sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la notificació i el registre.

Normativa Accidents de treball i malalties professionals

 

NORMATIVA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

 

NORMATIVA ENS LOCALS

DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual saprova el Reglament dOrganització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

DECRET 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

  

CONSUM I FISCALITAT

Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics.

Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

 Llei 27/2014, del 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Legislació en matèria de defensa de les persones consumidores

 

DADES, INFORMACIÓ I PUBLICITAT

 Àmbit estatal

Dret estatal
Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport de l’Estat.
Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial.
Reial decret 991/1998, de 22 de maig, pel qual es crea el Consell per a les Emissions i Retransmissions Esportives.
Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques.


La propietat intel·lectual

Reial decret 1889/2011, de 30 de desembre, pel qual es regula el funcionament de la Comissió de Propietat Intel·lectual.

Reial Decret de 3 de setembre de 1880, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei de 10 de gener de 1879 sobre propietat intel·lectual.

Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.

Reial decret 448/1988, de 22 d’abril, pel que es regula la difusió de pel·lícules cinematogràfiques i altres obres audiovisuals recollides en suport videogràfic.

Reial decret, 396/1988, de 25 d’abril, pel que es desenvolupa l’article 72 de la Llei de propietat intel·lectual sobre control de tirades.

Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques.

Reial decret 281/2003, de 7 de març, pel que s’aprova el Reglament del Registre general de la propietat intel·lectual.

Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la que es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 de abril.

 Llei 19/2006, de 5 de juny, per la que s’amplia els mitjans de tutela dels drets de propietat intel·lectual i industrial i s’estableixen normes processals per facilitar l’aplicació de diversos reglaments comunitaris.

Dades de caràcter personal

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Normativa - Autoritat Catalana de Protecció de Dades - Gencat

Publicitat

Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures de sanitat davant al tabaquisme i reguladora de laventa, subministra, consum i la publicitat dels productes de tabac.

 

Àmbit autonòmic


Política lingüística

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

Senyalització i publicitat
Decret 235/1991, de 28 d'octubre, de desplegament de la Llei 10/1991, de 10 de maig, pel qual es regulen les advertències, els missatges dissuasius, els logotips i la senyalització sobre el tabac i les begudes alcohòliques.

Decret 32/2005, de 8 de març, pel qual es regula la senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques.

 

Reclamació/denúncia

DECRET 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.

 

Patrocinadors de l'ACGEP