2006

PRESENTACIÓ: Joan Celma. President.

MONOGRÀFIC: Apunts sobre la Gestió Econòmica dels Centres Esportius.

L'estudi de costos i les instal·lacions esportives.

El pressupost de les administracions locals.

Les subvencions de les administracions locals a les entitats esportives.

Entrevista a Antonio Maceiras, director general del Club Bàsquet Girona.

Estratègies per a la fixació del preu d'un producte o servei.

Planificació econòmica esportiva municipal.

El programa camps verds.

INFO ACGEP: Cicle monogràfic de gestió esportiva organitzats per l' ACGEP.

La Bibiloteca del Gestor Esportiu.

PRESENTACIÓ: Joan Celma. President.

MONOGRÀFIC: Les activitats esportives a la temporada d'estiu.

Campus i casals poliesportius...Fora de llei?

Decret 56/2003, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.

L'organització d'un campus poliesportiu.

El rol del gestor esportiu en l'organització d'activitats esportives i de lleure.

Activitats poliesportives i de lleure a l'estiu. Serveis complementaris.

Exemple de plec de condicions tècniques per a la realització del servei del campus multiesportiu de l'àrea d'esports d'un ajuntament.

Què s'amaga darrera d'una activitat?

Resum de les vacances per a joves i infants.

PRESENTACIÓ: Joan Celma. President.

MONOGRÀFIC: El gestor esportiu davant els processos de contractació de l'administració local.

Formes de gestió municipal.

Marc legal en matèria de contractació pública.

Els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques particulars.

Criteris de puntuació.

La classificació empresarial i el sector esportiu. Un terreny minat.

El rol del gestor esportiu municipal a l'hora d'iniciar un procés de contractació a l'administració local.

Glossari de termes en els contractes amb administracions públiques.

Pla experimental: "Esport a l'escola".

L'exercici com a necessitat primària.

Patrocinadors de l'ACGEP